Amen­dement: wijzi­gingen van bruids­schat­regels blijft gemeen­te­lijke verant­woor­de­lijkheid


14 juni 2022

Amendement: wijzigingen van bruidsschatregels blijft gemeentelijke verantwoordelijkheid

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 14 juni 2022 bijeen, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2023 Omgevingsdienst Brabant Noord’ (registratienummer 13775169), gehoord de discussie in de commissie Bedrijvigheid van 23 mei 2022;

Constaterende dat:

 • met de invoering van de nieuwe omgevingswet (gepland vanaf 1 januari 2023) regels van het Rijk verhuizen naar gemeenten, deze regels worden ‘de Bruidsschat’ genoemd;
 • de regels in de Bruidsschat automatisch deel uitmaken van het tijdelijke deel van het omgevingsplan;
 • gemeentebesturen hiermee de tijd krijgen om afwegingen te maken om over deze onderwerpen invulling te geven met betrekking tot lokale vraagstukken;
 • in de concept zienswijze op de ontwerp-programmabegroting van de ODBN aan wordt gegeven dat verschillen met betrekking tot milieu gerelateerde regels uit de Bruidsschat moeten worden beperkt door deze regels gezamenlijk op te pakken.

Overwegende dat:

 • milieu gerelateerde regels van het Rijk naar gemeenten verhuizen omdat deze betrekking hebben op lokale vraagstukken;
 • lokale afwijkingen met betrekking tot milieu gerelateerde regels nodig zijn voor het maken van besluiten over lokale vraagstukken;
 • aanpassingen van deze regels uit de Bruidsschat niet puur technische van aard zijn maar een politieke afweging vereisen;
 • de democratische besluitvorming met betrekking tot milieu gerelateerde regels beter gewaarborgd is binnen de overlegstructuur van de gemeenteraad in tegenstelling tot de besluitvorming binnen de gemeenschappelijke regeling;
 • het voorkomen van verschillen in regels door milieu gerelateerde regels uit de Bruidsschat gezamenlijk op te pakken niet in lijn is met de geest van de omgevingswet;
 • bestaande lokale regels zoals bestemmingsplannen op dit moment geen belemmering vormen voor het toetsen van plannen;
 • gemeenten dankzij de invoering van de Bruidsschatregels in het tijdelijke deel van het omgevingsplan ruim de tijd krijgen voor de implementatie van eventuele lokaal maatwerk.

Besluit

De zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2023 van de ODBN vast te stellen, met dien verstande dat de zinsnede “Om deze verschillen te beperken worden de milieu gerelateerde regels uit de Bruidsschat gezamenlijk opgepakt” wordt vervangen door de volgende tekst “Aanpassing van de Bruidsschatregels welke met het Invoeringsbesluit in het tijdelijke deel van het omgevingsplan staan wordt in principe gezamenlijk opgepakt. Lokaal maatwerk met betrekking tot de milieu gerelateerde regels uit de bruidsschat blijft echter mogelijk.”

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

Socialistische Partij – Cecile Visscher


Status

Ingediend

Voor

SP, Partij voor de Dieren, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, 50PLUS, Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, PVV, VOOR Den Bosch, Rosmalens Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch, Volt, CDA, GroenLinks, D66, VVD