Schrif­te­lijke vragen Schaduw over Dutch Food Week 2022


Indiendatum: 13 okt. 2022

Den Bosch, 13 oktober 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: Schaduw over Dutch Food Week 2022

Geacht college,

Op vrijdag 7 oktober jl. was de opening van de Dutch Food Week (DFW) op de Markt in ‘s-Hertogenbosch. Het programma bestond onder andere uit ‘voorproeven’ waarbij verschillende bedrijven en organisaties producten en ideeën promoten bij marktkraampjes op de Markt. Op de website van DWF wordt het thema van de week als volgt omschreven: “DFW bestaat om de positieve kracht van ons voedsel betekenis te geven in een wereld waarin gezondheid, duurzaamheid en goed leven centraal staan.”

De gemeente ‘s-Hertogenbosch staat als partner op de website van DFW en sponsort de organisatie hiervan in natura op de volgende manier:

 • ambtelijke inzet in het voortraject, bijvoorbeeld samen met de organisatie zoeken naar een geschikte locatie in centrum ’s-Hertogenbosch voor de bestuurlijke opening en de openingsmarkt;
 • gaandeweg het traject meedenken met de organisatie van DFW over verschillende organisatorische en praktische zaken (bijvoorbeeld aansluiting op de biologische markt op vrijdagochtend);
 • de nodige inzet om het evenement op de markt te begeleiden vanuit de kant van vergunningverlening en de marktmeesters. Het reguliere evenementenvergunningentraject is hierbij doorlopen (inclusief leges);
 • het gebruik (onder voorwaarden) van het stadhuis voor de bestuurlijke opening en enkele aanpalende bijeenkomsten van de Provincie Noord-Brabant, en de daarbij horende ambtelijke begeleiding, inzet van het bodenteam e.d.;
 • vanuit bestuurlijke representatie het welkomstwoord verzorgen voor de bestuurlijke opening;
 • representatiewerkzaamheden, inzet van het bodenteam;
 • een deel van de consumpties voor de bestuurlijke bijeenkomst zijn bekostigd uit het representatiebudget, een ander deel van de catering voor de bestuurlijke opening, is door de organisatie van DFW betaald, de catering van het stadhuis heeft e.e.a. hierbij begeleid.

De thema’s van de DFW, waaronder duurzame voedselproductie en -consumptie en gezond voedsel, zijn belangrijke maatschappelijke thema’s en rechtvaardigen de steun van de gemeente. In lijn met deze thema’s werd op de markt onder andere promotie gemaakt voor plantaardige chocolademelk, een product met een beduidend lagere milieu-impact dan haar dierlijke tegenhanger1. Deze positieve aspecten van de markt werden helaas overschaduwd door de promotie van producten met een hoge milieu-impact, waarvan we volgens wetenschappelijke consensus juist zouden moeten minderen. Het meest schrijnende voorbeeld hiervan was een stand van de vleesconsumptiecampagne ‘Nederland Vleesland’. Een campagne van de vleeslobbygroepen zoals de slagersvereniging en varkenshoudersvereniging. Een campagne met het expliciete doel om de positieve ontwikkeling van de stijgende bewustwording over de positieve milieu-impact van minder vleesconsumptie te ondermijnen. In NRC wordt door een woordvoerder aangegeven dat de campagne de ‘vleeseter een beter gevoel moet geven’2. Dit is ondermijnend aan de doelen van onder andere het Voedingscentrum, RIVM en de Nationale Eiwitstrategie om onze voedselconsumptie te verduurzamen en vleesconsumptie te verminderen.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

 1. Onderschrijft u net als de Partij van de Dieren dat een de campagne Nederland Vleesland niet bevorderlijk is voor de doelen van onder andere het Voedingscentrum, RIVM en nationale Eiwitstrategie om de consumptie van vlees te verminderen? Zo nee, waarom niet?
 2. Was het college voorafgaand aan de steun van dit evenement bekend met het feit dat de campagne Nederland Vleesland een plek zou krijgen op de markt?
 3. Onderschrijft u dat de aanwezigheid van een campagne als Nederland Vleesland onwenselijk is op een markt die moet staan voor duurzaamheid en gezondheid? Zo nee, waarom niet?
 4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de gemeente campagnes zoals Nederland Vleesland niet dient te steunen, noch financieel, nog in natura? Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat voorafgaand aan het steunen van initiatieven zoals Dutch Food Week moet worden vastgesteld of hiermee het maatschappelijk belang wordt gediend of dit juist ondermijnt? Zo nee, waarom niet?
 6. Bent u bereid om in het vervolg initiatieven zoals de Dutch Food Week niet te steunen in financiële zin of in natura indien daarmee direct of indirect onduurzame campagnes zoals Nederland Vleesland worden gesteund? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u bereid om met de organisatie van Dutch Food Week 2022 in gesprek te gaan om het evenement te evalueren en daarbij aan te geven dat de aanwezigheid van Nederland Vleesland bij het evenement door de gemeente niet wordt gewaardeerd? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Rick van de Pol

Eileen Samshuijzen

1 www.milieucentraal.nl/eten-en-drinken/drinken/melk-zuiveldrank-en-zuivelvervangers

2 https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/31/vleeslobby-wil-vlees-depolariseren-met-nieuwe-campagne-a4140398

Indiendatum: 13 okt. 2022
Antwoorddatum: 8 nov. 2022

https://s-hertogenbosch.raadsi...