Schrif­te­lijke vragen ontmoe­diging GFT-inza­meling strijdig met duur­zaam­heids­am­bities en afval­visie


Indiendatum: 24 jan. 2023

Den Bosch, 24 januari 2023

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: ontmoediging GFT-inzameling strijdig met duurzaamheidsambities en afvalvisie

Geacht college,

Op 4 november 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het afvalstoffenplan 2015 – 2018 (Van Afval naar Grondstof)1. Een van de besluiten hierin was “Instemmen met differentiatie heffing op basis van containervolume en het college verzoeken daartoe bij de belastingvoorstellen2 voor 2016 met een verder uitgewerkt voorstel te komen.”. De uitwerking hiervan in de belastingvoorstellen voor 2016 zag er als volgt uit:

3. Mogelijkheid tot aanvragen van een extra grijze/groene container tegen meerprijs:
Door middel van het bieden van een hogere service faciliteren we bewoners om hun huishoudelijk afval goed te scheiden. Los daarvan kan het altijd zo zijn dat burgers op grond van hen moverende omstandigheden daar, tijdelijk of structureel, geen gevolg aan kan of wil geven. In dat soort situaties kan een huishouden meer capaciteit voor restafval krijgen in de vorm van een extra grijze of groene container. Voor deze extra container moet dan vanaf 2016 jaarlijks een toeslag worden betaald op de afvalstoffenheffing. Deze toeslag valt buiten het kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen. Op deze wijze kan inhoud worden gegeven aan de wens om goed scheidingsgedrag te belonen t.o.v. minder goed scheidingsgedrag. En op deze wijze bieden we bewoners ook een keuze. Voorgesteld wordt om voor een grijze container van 240 liter jaarlijks € 120,- in rekening te brengen en voor een groene container van 240 liter jaarlijks € 60,-. Deze container kan door de bewoner zelf worden aangevraagd. Na betaling wordt de container geleverd. Met deze aanpassing komen de huidige gratis grijze containers voor grotere huishoudens en voor huishoudens met kleine kinderen in de luiers te vervallen. Ook komen de gratis groene containers te vervallen. Dat is mogelijk omdat we als stad meer dan genoeg mogelijkheden bieden om bepaalde afvalfracties gescheiden weg te brengen of aan huis op te halen. Denk daarbij aan papier, KCA, kleding, textiel etc. Snoeihout komt de Afvalstoffendienst op afspraak gratis aan huis ophalen. De afdeling R&B plaatst bovendien in het najaar 2015 bladkorven in wijken met veel grote bomen. Indien van deze mogelijkheden gebruik wordt gemaakt, vervalt de noodzaak voor een extra container.

De kosten van een extra GFT-mini container zijn inmiddels verdubbeld naar €120. Vanuit de gemeente is hier het volgende over aangegeven3: “Bij de extra groenbakken aan huis gaan we uit van extra dienstverlening bovenop de standaard. Dat brengt extra kosten met zich mee, die we door willen belasten. Dat past bij het principe van ‘de vervuiler betaalt”. In de afvalvisie 2020 staat echter aangegeven: “De grootste fractie in het restafval is GFT-afval (organisch afval). Dit terwijl de huishoudens een aparte voorziening (groene container) aan huis hebben. Een waardevolle grondstof voor compost en biogas wordt verbrand en gaat verloren.” Uit de cijfers in de afvalvisie blijk namelijk dat bij laagbouw 42% van het restafval uit GFT-afval bestaat.

De strijdigheid tussen het bestraffen van een extra GFT-mini container en de duurzame ambities van de gemeente roept vragen bij ons op. In de afvalvisie4 2020 staat namelijk aangegeven dat er een grote wens en noodzaak is om de afvalstromen beter te scheiden en dat er een grote kans voor GFT-afval ligt gezien de omvang hiervan, in het bestuursakkoord staat aangegeven dat we meer groen nodig hebben en dat er dan ook een ambitie vanuit het huidige college ligt om in te zetten op een brede vergroeningsstrategie.

Kortom, aangegeven is dat we beter afval moeten scheiden en veel meer groen willen in onze gemeente. Het extra moeten betalen voor een tweede GFT-mini container vinden wij dan ook in strijd met deze ambitie. We willen dat inwoners hun tuinen zo veel mogelijk vergroenen, maar inwoners moeten wel zelf de kosten van het extra groenafval betalen wanneer tuin- en snoeiafval middels een tweede GFT mini-container moet worden afgevoerd. Dan zijn er twee effecten te verwachten. Namelijk dat dit een de-stimulerende werking op vergroening heeft en dat de restafvalstroom hierdoor meer vervuilt. Doordat voor de extra GFT-mini container jaarlijks een extra bijdrage betaald moet worden, zijn inwoners met veel tuinafval eerder geneigd om het GFT afval binnen de reeds betaalde afvalstoffenheffing middels restafval af te voeren.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan u:

  1. Bent u het dan met ons eens dat het moeten betalen voor een tweede GFT-mini container in strijd is met de afvalvisie 2020 en met het bestuursakkoord? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u bereid om bij de belastingvoorstellen 2024 de kosten voor de tweede GFT-mini container af te schaffen en dit dan ook mee te nemen in de voorjaarsnota 2023? Zo nee, waarom niet?

Wij kijken uit naar uw beantwoording.

Namens de fracties van,

Partij voor de Dieren, Eileen Samshuijzen

GroenLinks, Nicole Huijbrechts

1 https://s-hertogenbosch.raadsinformatie.nl/document/1577937/2/Afvalstoffenplan_2015_____2018__Van_Afval_Naar_Grondstof_

2 https://denbosch.notubiz.nl/document/2548607/1#search=%22belastingvoorstellen%202016%22

3 https://www.bd.nl/den-bosch-vught/alle-80-000-afvalcontainers-in-den-bosch-nieuwe-chip-omdat-er-her-en-der-nog-illegale-groenbakken-staan~aed378eb/

4 https://denbosch.notubiz.nl/document/9114455/1#search=%22afvalvisie%22