Schrif­te­lijke vragen make-over Burge­meester Loeff­plein, alter­natief voor stenen


Indiendatum: 12 dec. 2022

Den Bosch, 12 december 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: make-over Burgemeester Loeffplein, alternatief voor stenen

Geacht college,

Ons bereikte het bericht1 dat het Burgemeester Loeffplein in 2023 een make-over zal krijgen. Wij lezen hier dat er meer ruimte gemaakt wordt voor groen en bomen, waar wij groot voorstander van zijn. Wij lezen echter ook dat de stenen vervangen gaan worden, voor nieuwe stenen. Wij zouden het een gemiste kans vinden wanneer niet (ook) met waterdoorlatende materialen gewerkt wordt, in het kader van klimaatadaptatie en het creëren van een meer natuurvriendelijke omgeving. Uiteraard moet het plein toegankelijk blijven voor mensen met een handicap en moet hier in de planvorming rekening mee gehouden worden, wij zien echter mogelijkheden om geen of in ieder geval een heel stuk minder stenen dan nu het geval is te gebruiken. Qua waterdoorlatende materialen kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Houtsnippers
 • Schors
 • Cocaodoppen
 • Schelpen
 • Grind
 • Split
 • Lavastenen
 • Houten vlonders

Wij hebben hierover de volgende vragen aan u:

 1. Bent u bereid om (een groot deel van) de bestrating op het Burgemeester Loeffplein in te ruilen voor waterdoorlatend materiaal? Zo nee, waarom niet?
 2. Wanneer enige bestrating noodzakelijk is, zullen hier dan open, brede voegen bij worden toegepast, om de waterdoorlatendheid zo groot mogelijk te maken?
 3. Zal het verwijderen van de fietsenstalling op het Burgemeester Loeffplein gebeuren nadat de nieuwe ondergrondse fietsenstalling in het Gasthuiskwartier is geopend?
 4. Wanneer kan gemeenteraad nadere informatie verwachten over de plannen met het Burgemeester Loeffplein?

Wij kijken uit naar uw beantwoording.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Eileen Samshuijzen

1 https://www.bd.nl/den-bosch-vught/make-over-voor-onaantrekkelijk-burgemeester-loeffplein-plateau-verdwijnt-meer-groen-komt~a1793e59/

Indiendatum: 12 dec. 2022
Antwoorddatum: 10 jan. 2023


Geachte mevrouw Samshuijzen,


In uw brief van 12 december 2022 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: make- over Burgemeester Loeffplein, alternatief voor stenen.


Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:


Vraag 1: Bent u bereid om (een groot deel van) de bestrating op het Burgemeester Loeffplein in te ruilen voor waterdoorlatend materiaal? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, het gebruik van de locatie staat het toepassen van de voorgestelde materialen niet toe. Conform de visie Groen en Klimaatbestendig uit 2021 richten we de openbare ruimte altijd zo in dat regenwater maximaal kan infiltreren.Vraag 2: Wanneer enige bestrating noodzakelijk is, zullen hier dan open, brede voegen bij worden toegepast, om de waterdoorlatendheid zo groot mogelijk te maken?

Antwoord: Nee, de genoemde oplossing is niet geschikt voor deze locatie.Vraag 3: Zal het verwijderen van de fietsenstalling op het Burgemeester Loeffplein gebeuren nadat de nieuwe ondergrondse fietsenstalling in het Gasthuiskwartier is geopend?

Antwoord: Nee, maar in de tussenliggende tijd kan gebruik gemaakt worden van de nabijgelegen stalling in de Tolbruggarage.Vraag 4: Wanneer kan gemeenteraad nadere informatie verwachten over de plannen met het Burgemeester Loeffplein?

Antwoord: Het betreft reguliere werkzaamheden waardoor nadere informatie richting dewww.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345

5200 GZ ’s-Hertogenbosch

KvK nr 17278704


gemeenteraad niet wordt voorzien. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,

De gemeentesecretaris,
drs. B. van der Ploeg

De burgemeester,
drs. J.M.L.N. Mikkers

Interessant voor jou

Rondvraag ondertekening convenant Groene Handhaving

Lees verder

Mondelinge vragen illegaal afsteken vuurwerk 10 december jl.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer