Schrif­te­lijke vragen The Dutch Masters


Indiendatum: 17 jun. 2022

Den Bosch, 17 juni 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: The Dutch Masters

Geacht college,

Afgelopen maart vond paardensportevenement The Dutch Masters plaats in de Brabanthallen. Volgens de website van The Dutch Masters is Visit Den Bosch, de officiële citymarketingwebsite van de gemeente, partner van de organisatie. Dit doet de gemeente om meer bezoekers naar de website van Visit Den Bosch te krijgen, aldus de antwoorden op onze technische vragen over dit onderwerp.

Organisatie Dier en Recht is afgelopen jaar naar The Dutch Masters geweest, en heeft hier veel misverstanden gezien, onder andere de verboden hyperflexi en beurse plekken op de buik van de sporen. Volgens hen geeft dit groot dierenleed, en dit wordt bevestigd door wetenschappelijke literatuur.

In de antwoorden op de eerder genoemde technische vragen wordt aangegeven dat de vijf vrijheden van dieren gerespecteerd moeten worden, dit zijn: gevrijwaard van honger of dorst, thermaal of fysiek ongerief, gevrijwaard van pijn, verwonding of ziekten, gevrijwaard van angst en chronische stress, en het kunnen hebben van een natuureigen gedragspatroon. De pijn en de stress die de paarden ervaren bij The Dutch Masters gaan volgens ons in tegen deze vrijheden, met name “gevrijwaard van pijn” en “gevrijwaard van angst en chronische stress” kunnen niet gegarandeerd worden op dit evenement. Ook vinden wij dat het bedrijven van topsport het natuureigen gedragspatroon van paarden in de weg staat.

Wij zijn van mening dat een evenement waarbij dit soort misstanden plaatsvinden geen plek zou moeten hebben in gemeente ’s-Hertogenbosch, en dat wij hier absoluut niet mee verbonden zouden moeten zijn door onze naam op hun website te laten zien.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij hier de volgende vragen over aan het college:


  1. Bent u van mening dat het welzijn van paarden gewaarborgd moet worden binnen gemeente ’s-Hertogenbosch, in ieder geval aan de hand van de vijf vrijheden van dieren? Zo nee, waarom niet?

  2. Bent u bekend met de bevindingen die Dier en Recht hebben gedaan bij The Dutch Masters?

  3. Bent u het met ons eens dat de bevindingen van Dier en Recht voldoende aanleiding geven om te twijfelen of het welzijn van de paarden gewaarborgd wordt bij The Dutch Masters? Zo nee, waarom niet?

  4. Bent u van mening dat er ruimte is in onze gemeente voor activiteiten waarbij dieren geschaad worden? Zo ja, waarom?

  5. Bent u bereid het partnerschap tussen Visit Den Bosch en The Dutch Masters stop te zetten zolang het welzijn van de paarden niet gegarandeerd kan worden? Zo nee, waarom niet?

  6. Bent u bereid alles binnen uw macht te doen om The Dutch Masters niet meer in ‘s-Hertogenbosch te laten plaatsvinden zolang de vijf vrijheden van de paarden niet gegarandeerd kunnen worden, bijvoorbeeld door het invoeren van aanvullende dierenwelzijnseisen voor evenementen? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Nikky Hamerslag

Eileen Samshuijzen


1 https://thedutchmasters.com/cl...
2 https://www.dierenrecht.nl/nie...
3 Zebisch, A., May, A., Reese, S., & Gehlen, H. (2014). Effect of different head–neck positions on
physical and psychological stress parameters in the ridden horse. Journal of animal physiology and
animal nutrition, 98(5), 901-907.

Indiendatum: 17 jun. 2022
Antwoorddatum: 8 nov. 2022

Geachte mevrouw Samshuijzen,

In uw brief van 17 juni 2022 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: het welzijn van paarden tijdens het sportevenement The Dutch Masters. Uw vragen zijn gebaseerd op waarnemingen van de organisatie Dier en Recht. Wij hebben daar kennis van genomen. Voordat we ingaan op uw vragen willen we graag het volgende toelichten.


The Dutch Masters vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en de wereldbond Fédération Equestre Internationale (FEI). Deze organisaties stellen voorwaarden om het dierenwelzijn te borgen. Zowel bij aankomst als tijdens het evenement. Zo zijn er 24 uur per dag twee dierenartsen beschikbaar. Daarnaast is een specialist aanwezig. Paarden ondergaan voordat ze tot de wedstrijd worden toegelaten een medische keuring en een dopingcontrole. Gedurende het gehele evenement zijn speciaal opgeleide stewards aanwezig, die toezien op onrechtmatigheden. Deze stewards controleren tijdens de wedstrijd of de gebruikte hulpmiddelen zijn toegestaan en of een paard bijvoorbeeld geen wondjes heeft. Één van de stewards wordt toegewezen door de FEI om op de kwaliteit van het team toe te zien.


Wij hebben geen oordeel over de waarnemingen van de organisatie Dier en Recht. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op dierenwelzijn bij paarden ligt bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).

Overigens heeft de organisatie van The Dutch Masters ons laten weten dat gemeenteraadsleden bij de komende editie welkom zijn om achter de schermen te kijken op welke wijze de organisatie omgaat met dierenwelzijn. We beseffen dat er verschillend gedacht kan worden over paardensport. De KNHS en de FEI zijn belast met het toezicht op de randvoorwaarden en het dierenwelzijn tijdens het evenement.


Op uw vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:


www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345

5200 GZ ’s-Hertogenbosch

KvK nr 17278704


Vraag 1: Bent u van mening dat het welzijn van paarden gewaarborgd moet worden binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch, in ieder geval aan de hand van de vijf vrijheden van dieren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja.


Vraag 2: Bent u bekend met de bevindingen die Dier en Recht hebben gedaan bij The Dutch Masters?

Antwoord: Wij hebben kennis genomen van de bijlage die u heeft meegezonden met uw brief


Vraag 3: Bent u het met ons eens dat de bevindingen van Dier en Recht voldoende aanleiding geven om te twijfelen of het welzijn van de paarden gewaarborgd wordt bij The Dutch Masters? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij hebben daar geen oordeel over. Zie onze toelichting.


Vraag 4: Bent u van mening dat er ruimte is in onze gemeente voor activiteiten waarbij dieren geschaad worden? Zo ja, waarom?

Antwoord: Wij vinden het bevorderen van dierenwelzijn in onze gemeente belangrijk. We constateren dat verschillend wordt gedacht over bijvoorbeeld paardensport.


Vraag 5: Bent u bereid het partnerschap tussen Visit Den Bosch en The Dutch Masters stop te zetten zolang het welzijn van de paarden niet gegarandeerd kan worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het online citymarketingplatform Visit Den Bosch wordt beheerd door Den Bosch Partners. Op de UITagenda van Visit Den Bosch worden activiteiten en evenementen opgenomen, zodat inwoners en bezoekers kunnen zien wat er in de stad te doen is. Er is geen partnerschap tussen Den Bosch Partners en The Dutch Masters.


Vraag 6: Bent u bereid om alles binnen uw macht te doen om The Dutch Masters niet meer in ’s-Hertogenbosch te laten plaatsvinden zolang de vijf vrijheden van de paarden niet gegarandeerd kunnen worden, bijvoorbeeld door het invoeren van aanvullende dierenwelzijnseisen voor evenementen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee. The Dutch Masters valt niet onder het gemeentelijk evenementenbeleid. Maar we hebben ook geen aanleiding te veronderstellen dat de organisatie niet de nodige waarborgen treft om het welzijn en de gezondheid van de paarden te borgen.


Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,