Durf te kiezen in de schaarse ruimte


We gaan waar nodig woningen bijbouwen, maar alleen waar dat past in de omgeving en waar dat niet ten koste gaat van groen. Waar er ruimte is voor verdichting wordt er geïnvesteerd in extra groen om de gemeente leefbaar te houden voor mens en dier.

  • We ontwikkelen een woonladder met een duidelijke limiet aan het aantal toe te voegen woningen in Den Bosch. De eerste trede van de woonladder houdt in dat we bestaande bebouwing slimmer benutten, zoals het transformeren van kantoorpanden het aanpakken van leegstand en het stimuleren van doorstroming. Een voorbeeld is het huidige kantoor van Weener XL dat verhuist naar de Oude Vlijmenseweg. De vrijgekomen kavel wordt benut voor (sociale) woningbouw. Op de tweede trede wordt bestaande bebouwing verdicht, maar alleen waar dat kan zonder de leefbaarheid aan te tasten voor mens en dier. Pas daarna wordt op de derde trede gekeken naar bijbouwen aan de rand van bestaande woonkernen. Tweederde van Nederland bestaat uit landbouwgrond. Als we een substantieel deel daarvan omzetten in natuur, ontstaat er ook ruimte voor extra woningen. De vierde trede bestaat uit grenzen aan de groei: verdere woningbouw is niet meer mogelijk of wenselijk. Oplossingen moeten buiten Den Bosch worden gezocht.
  • Om Den Bosch leefbaar te houden, moet er niet verder worden verdicht op plaatsen waar al weinig groen is of waar er overbelaste infrastructuur is.
  • We zetten in op meer ruimte voor en een betere bescherming van groen en natuur in bestemmingsplannen en omgevingsplannen.
  • Hoogbouw met veel verticaal groen is een mogelijkheid om efficiënt met onze schaarse ruimte om te gaan, maar alleen als het past in de omgeving en dichtbij goed openbaar vervoer is.
  • Bij het toevoegen van woningen worden altijd maatschappelijke voorzieningen zoalsscholen, zorgcentra, openbaar vervoer, parken, speeltuinen en winkels toegevoegd. Den Bosch zet maximaal in op meervoudig ruimtegebruik.
  • Den Bosch neemt recreatiegroen op als maatschappelijke voorziening bij herstructurering van wijken en bij nieuwbouw. Elke inwoner woont op loopafstand van bijvoorbeeld een park of speelbos.
  • Bij bijbouwen ligt de prioriteit bij voldoende betaalbare huur- en koopwoningen. Bij nieuwbouw en transformatie wordt minimaal 70% gereguleerde huur toegevoegd. Tweederde hiervan moet sociale huur zijn, en het resterende deel wordt middenhuur tot 1.000 euro per maand.
  • Bij de vernieuwing van de Tramkade en omgeving blijft ruimte voor de bestaande en voor nieuwe culturele en sociale initiatieven zoals Ontspoord en Knoflook.
  • Schaarse groene ruimte in de stad wordt niet ingeperkt. In het Prins Hendrikpark en het Annapark wordt niet gebouwd.