Motie: oevers Noor­derplas natuur­in­clusief en dier­vrien­delijk


28 februari 2023

Motie: oevers Noorderplas natuurinclusief en diervriendelijk

De raad van de gemeente Den Bosch in vergadering bijeen op 28 februari 2023, gezien de discussienotitie oevers Noorderplas, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  • het originele plan voor renovatie van de oevers van de Noorderplas 335 meter damwand, 750 meter natuurvriendelijke oever en 275 meter stortstenen oever bevatten;
  • de aangepaste versie van het plan bestaat uit 700 meter damwand, 355 meter natuurvriendelijke oever, 325 meter stortstenen oever en 4 hengelsteigers;
  • het visiedocument ’s-Hertogenbosch Groen en Klimaatbestendig aangeeft “Ecologisch ontwerpen, inrichten en beheren is cruciaal om de biodiversiteit te behouden en te versterken.”;
  • het renovatieplan is gewijzigd naar aanleiding van een participatietraject, waarbij organisaties die natuur en/of dierenbelangen behartigen niet zijn betrokken;
  • ook de gemeenteraad niet geïnformeerd is over wijziging van het renovatieplan en het participatietraject.

Overwegende dat:

  • een participatietraject heeft plaatsgevonden, hierbij echter niet alle belanghebbenden inspraak hebben kunnen leveren;
  • de uitkomst van het participatietraject dan ook niet als representatief beschouwd kan worden;
  • de gemeente voorbij gaat aan haar eigen doelen omtrent biodiversiteit en ecologie door dermate grote concessies te doen in het aanpassen van het renovatieplan.

Verzoekt het college:

de renovatiewerkzaamheden van de oevers van de Noorderplas uit te voeren conform het originele plan, bestaande uit 335 meter damwand, 750 meter natuurvriendelijke oever, 275 meter stortstenen oever en zonder hengelsteigers óf een nieuw participatietraject te doorlopen en hierbij organisaties die natuur- en dierenbelangen behartigen te betrekken.

Partij voor de Dieren – Eileen Samshuijzen

De Bossche Groenen – Eef van Opdorp


Status

Verworpen

Voor

SP, Partij voor de Dieren, De Bossche Groenen

Tegen

PvdA, 50PLUS, Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, PVV, VOOR Den Bosch, Rosmalens Belang, Leefbaar 's-Hertogenbosch, Volt, CDA, GroenLinks, D66, VVD