Bossche Begroting 2024


14 november 2023

Jaarlijks stelt de gemeenteraad de begroting vast. Hiermee wordt jaarlijks vastgesteld waar het geld van de gemeente naartoe gaat en welk beleid het komende jaar gevoerd wordt. Voor de Partij voor de Dieren staat in deze keuzes centraal: voortbestaanszekerheid en rechtvaardigheid. Kort gezegd hebben wij niet in kunnen stemmen met de begroting, omdat de Bossche begroting voor 2024 hier te weinig op inzet. De portemonnee wordt door de gemeente getrokken voor bijvoorbeeld het leggen van meer asfalt à 10 miljoen, voor een nieuw pand à 43,6 miljoen euro voor het Design Museum terwijl zij al prima gehuisvest zijn en een extra spoorburg à ruim 14 miljoen euro, terwijl voor goede mobiliteit deze brug niet nodig is. Een begroting die enkel uit euro's bestaat en waar geen oog is voor hoe dit binnen de draagkracht van de Aarde past. Een begroting die juist níét voortbestaanszekerheid en rechtvaardigheid centraal zet, maar die prestige projecten, gemak en auto's centraal zet.

Voor één doelgroep was helemaal geen oog in deze begroting, namelijk dieren. Hiertoe hebben wij twee voorstellen ingediend om ook rechtvaardig naar hen te zijn. Ons eerste voorstel heeft draagvlak kunnen vinden in de gemeenteraad en is aangenomen.

Preventie en voorlichting over huisdieren

Nog te vaak ziet het dierentehuis dat er huisdieren bij hen worden afgestaan, waar dit voorkomen had kunnen worden. Wanneer mensen beter weten waar ze aan beginnen. Wanneer mensen weten wat voor dier bij hen en hun leefsituatie past. Wanneer zij weten welke zorg erbij hoort. Wanneer zij weten waarvandaan zij op een verantwoorde manier een dier in huis kunnen nemen. Het dierentehuis wil hier graag pro actief over informeren en zo vervelende situaties voor dieren en mensen voorkomen. Met onze motie gaat de gemeente in overleg met het dierentehuis om hier actief voorlichting over te gaan geven.

Dieren in armoede helpen

Helaas gaan dieren die in armoede leven niet geholpen worden, met deze motie stemden te weinig andere partijen in. Voor een dier zorgen wordt financieel steeds moeilijker. Tarieven van dierenartsen zijn de laatste jaren exorbitant gestegen, wat het voor veel mensen onbereikbaar kan maken om naar de dierenarts te gaan. Dit veroorzaakt leed, fysiek bij dieren en mentaal bij mensen. Daarom hebben wij voorgesteld om, zoals andere gemeenten ook al hebben, met een regeling te komen waarmee minima weer toegang hebben tot noodzakelijke huisdierenzorg. En om in beeld te brengen hoeveel en welke mensen er in de gemeente Den Bosch moeite hebben om de kosten voor hun huisdier te betalen, waar deze kosten uit bestaan en wat de impact is op de gezondheid en het welzijn van huisdieren. Wethouder Marianne van der Sloot van het CDA gaf aan "Wij geven prioriteit aan mensen, niet aan dieren." Voor de Partij voor de Dieren zegt dit veel over de gemeente Den Bosch, over de partijen die tegen de motie hebben gestemd en over de wethouder. Zoals Mahatma Gandhi zei: “De mate van beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren”.

Jeugdzorg

Over goede zorg gesproken, de jeugdzorg is in slechte staat en we zullen met de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd uiteindelijk minder middelen vanuit het Rijk ontvangen. De gemeente bereid zich hierop voor door te investeren in preventie van jeugdhulp. De effectiviteit van de maatregelen zal nog moeten blijken. Wij willen ons behoeden voor een situatie waar de effectiviteit tegenvalt, het geld op is en we vervelende keuzes moeten gaan maken. Met deze begroting verdwijnt er een enorm bedrag van 16.2 miljoen euro aan zorggeld uit onze reserve, waarvan niet goed inzichtelijk is hoe dat de financiële stromen eruit zien. Dat vinden wij kwalijk. Om te voorkomen dat we opnieuw in deze positie terecht komen hebben we een voorstel gedaan dat is aangenomen om duidelijk overzicht te verschaffen in de reserve van het Sociaal- en Zorgfonds lokaal, omdat dit nu ontbreekt.

Afval & een circulaire economie

Om te leven binnen bestaande grenzen die de aarde kent moeten we binnen de grenzen van grondstoffen leven. Naar een circulaire economie, waar geen grondstof verloren gaat. Daar staan we in Den Bosch nog mijlen ver vanaf met 216 kilo restafval per inwoner per jaar. Daarom gaan we als gemeente ook steeds meer verbrandingsbelasting betalen waarmee restafval steeds duurder wordt. We zien dat de enige effectieve manier om de hoeveelheid restafval terug te dringen is om de vervuiler te laten betalen. Dat is wat "diftar" doet, gedifferentieerd tarief voor de afvalstoffenheffing, waardoor degenen die het meeste restafval veroorzaken ook het meeste betalen en mensen die netjes hun afval scheiden hier ook profijt van hebben. We hebben in Den Bosch inmiddels best wel mooie mogelijkheden voor afvalscheiding, waar zelfs luiers gescheiden kunnen worden, dan ook geen reden om geen afval te scheiden.

Slechts 12% van wat er in het restafval belandt hoort hier in thuis. Gruwelijke verspilling van grondstoffen. We moeten daar op bijsturen, we kunnen niet wachten tot de wal het schip keert. Daarom hebben wij een motie ingediend om de mogelijkheden voor invoering van diftar te onderzoeken. Hier bleek op dit moment de tijd nog niet rijp voor. Daarom hebben we de motie teruggenomen, volgende maand praten we in de gemeenteraad verder over afval.

Klimaat- en natuurbeleid

De Partij voor de Dieren wil een goed leven voor iedereen, nu, maar ook in de toekomst. Wanneer ons gedrag 300% van het herstelvermogen van de Aarde vraagt, dan kunnen we niet anders dan ons realiseren dat eindeloze economische groei en eindeloos consumeren niet past op een eindige planeet. De gemeente werkt aan een "CO2-monitor" en een hieraan gekoppeld actieplan om in beeld te brengen hoe de CO2-uitstoot teruggedrongen kan worden. Dit zou rond de zomer klaar zijn, maar is de monitor en het dashboard nog steeds niet opgeleverd. Dat ontneemt ons de mogelijkheid om het gepresenteerde beleid in de begroting hiernaast te leggen.

Ook het "groenbeleid" van de gemeente is deze begrotingsbehandeling een onderwerp waarbij wij vertrouwen in de ontwikkelingen hiervan moeten leggen. Op korte termijn wordt op wijkniveau in beeld gebracht hoe er vergroend kan worden, de kansen en mogelijkheden worden in beeld gebracht door middel van zogenoemde gebiedspaspoorten. Wij hebben opgeroepen om hierop volgend te gaan handelen met lef en ambitie. Met ambitieuze vergroeningsplannen, waar tempo in zit. De biodiversiteit wankelt, de natuur staat op omvallen en klimaatadaptatie voor een leefbare omgeving is nu nodig!

Spooruitbreiding voor goederenvervoer

Binnen enkele maanden start de spooruitbreiding om veel meer goederen te gaan vervoeren, waardoor een veel meer treinen over het spoor in Den Bosch gaan denderen, met alle gevolgen van dien voor de omwonenden van het spoor. De Bossche gemeenteraad heeft eerder uitgesproken dat de trillings- en geluidsbelasting niet mag toenemen met deze spooruitbreiding. Dit is echter nog gerealiseerd, Pro Rail wil hier niet de juiste maatregelen voor treffen. Den Bosch voert een lobby naar de Rijksoverheid om deze situatie te veranderen, tot op heden zonder succes. De werkzaamheden beginnen echter al wel begin 2024.

Op het moment dat de spooruitbreiding niet tegengehouden kan worden en de juiste maatregelen niet worden getroffen, laten we de omwonenden dan in ieder geval beschermen voor schade die zij kunnen gaan ondervinden en hen in de positie plaatsen om wanneer dit gebeurt, dat zij dan stevig in hun recht staan. Wij hebben daarom het voorstel gedaan voor en nulmeting van de huizen rond het spoor, de trillingsbelasting tijdens de werkzaamheden te meten en opnieuw een opname te doen wanneer de werkzaamheden zijn afgerond en de spooruitbreiding operationeel is. Ondanks dat een groot deel van de gemeenteraad het belangrijk vindt dat de omwonenden niet de dupe zullen worden van de spooruitbreiding was er onvoldoende draagvlak om de omwonenden daadwerkelijk te helpen. Wij blijven aandacht voor dit onderwerp vragen en mogelijkheden zoeken om de omwonenden van het spoor beschermen.