Schrif­te­lijke vragen onklaar maken van Canadese ganzen­eieren


Indiendatum: 13 jun. 2022

Den Bosch, 13 juni 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: onklaar maken van Canadese ganzeneieren

Geacht college,

Canadese ganzen zijn een beschermde vogelsoort volgens de Europese vogelrichtlijn. Dit houdt in dat er niet op deze vogels gejaagd mag worden, en dat hun nesten niet verstoord mogen worden. Toch heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch ontheffing gevraagd aan de provincie om eieren van de Canadese ganzen op de Ekartwijde, Concordiapark/Westerpark en in de omgeving van Engelen in te mogen smeren met olie om deze te doen verstikken. Op deze twee eerstgenoemde locaties is dit tevens gebeurd afgelopen voorjaar in het broedseizoen van de Canadese ganzen. De redenen die hiervoor zijn gegeven, zijn voornamelijk geluidsoverlast, agressief gedrag in de ruiperiode en schoonmaakkosten voor de gemeente. Een brief hierover is naar de omwonenden gestuurd, welke u kunt vinden onderaan onze vragen.

Tegelijkertijd vindt er vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch, Etten-Leur en Breda een pilot plaats om te onderzoeken of het aantrekkelijk inrichten voor deze ganzen van bepaalde gebieden, en onaantrekkelijk maken van bebouwde gebieden, de overlast kan worden beperkt. Dit werd ons onder andere verteld als antwoord op schriftelijke vragen die we gesteld hebben over dit onderwerp.

We zijn uiteraard blij dat de gemeente ’s-Hertogenbosch inziet dat methodes die meer dieronvriendelijk zijn, zoals het doden van Canadese ganzen, geen optie zijn. Echter, wij vinden het zorgelijk dat de eieren van de Canadese ganzen worden verstikt met olie, om zo overlast voor mensen te verminderen. Ten eerste vinden wij dit wreed naar de kuikens die in deze eieren groeien, waarvan niet bekend is in welk stadium van ontwikkeling zij zijn, waardoor zij mogelijk al nagenoeg volgroeid en levensvatbaar zijn, en zo sterven. Ten tweede zetten wij onze vraagtekens bij de werkzaamheid van deze methode. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat deze methode alleen werkzaam is om de populatie te reduceren als deze op lange termijn en grootschalig wordt toegepast,.

Dit jaar heeft bovenstaande uitvoering reeds plaatsgevonden, een betere, diervriendelijke, oplossing voor volgend broedseizoen kan nu worden vastgesteld om herhaling van het beleid van dit jaar te voorkomen. De benoeming van een wethouder dierenwelzijn biedt de mogelijkheid om tot een goed doordacht beleid t.a.v. dierenwelzijn op dit onderwerp te komen.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij hier de volgende vragen over aan het college:

1. Vindt u dat ook het welzijn van Canadese ganzen in onze gemeente gewaarborgd moet worden? Zo nee, waarom niet?

2. Kunt u garanderen dat de Canadese ganzenkuikens geen last ervaren van de verstikking van hun eieren? Zo ja, hoe weet u dat? Zo nee, waarom werd deze methode dan toch toegepast?

3. Deelt u onze zorgen dat de resultaten van de pilot gebiedsinrichting in het geding kunnen komen als nu andere methoden van populatiebeheer worden toegepast, zoals het verstikken van de kuikens in de eieren? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid te wachten op de resultaten van de pilot gebiedsinrichting voordat u weer een besluit neemt over het laten verstikken, of anderzijds onklaar maken, van eieren van Canadese ganzen? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Nikky Hamerslag

Eileen Samshuijzen


1 Vogelbescherming. (z.d.). Grote Canadese gans. Opgevraagd op 07-06-2022, van:
https://www.vogelbescherming.n...gans
2 Van der Jeugd, Voslamber, Turnhout, Sierdsema, Feige, Nienhuis & Koffijberg (2006).
Overzomerende ganzen in Nederland: grenzen aan de groei? Sovon onderzoeksrapport 2006/02.
Opgevraagd op 07-06-2022, van:
https://www.sovon.nl/sites/def...
%20aan%20groei_rap2006_02.pdf
3 Beston, J. A., Williams, C. K., Nichols, T. C., & Castelli, P. M. (2016). A population model for
management of Atlantic flyway resident population Canada geese. Wildlife Society Bulletin, 40(1),
106-111. DOI: https://doi.org/10.1002/wsb.61...

Indiendatum: 13 jun. 2022
Antwoorddatum: 13 jun. 2022


Geachte mevrouw Samshuijzen,

In uw brief van 13 juni 2022 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: bewerken eieren van Canadese ganzen.

Voordat we ingaan op uw vragen, willen we het volgende toelichten. De Canadese gans is geen van oorsprong inheemse soort, maar behoort op grond van de Europese vogelrichtlijn wel tot de beschermde vogelsoorten. Zoals we u eerder melden is het aantal Canadese ganzen in de afgelopen jaren fors toegenomen, met name in stedelijk gebied. Stedelijk gebied blijkt een geschikte en veilige leefomgeving voor deze ganzen, onder meer door. het ontbreken van natuurlijke vijanden. Grote aantallen ganzen in stedelijk gebied hebben een negatieve invloed op de biodiversiteit in de stad onder meer door het effect op de waterkwaliteit.

Daarnaast staat de leefbaarheid in bepaalde gebieden onder druk. Klachten bestaan onder andere uit langdurige geluidsoverlast, ganzenpoep en agressief gedrag als de kuikens opgroeien en tijdens de ruitijd. Diervriendelijke methoden, zoals het verjagen met een laserpen of door middel van vliegers, hebben nauwelijks effect.

Uit uw brief en vraagstelling lezen we dat u uitgaat van twee afzonderlijke pilots. Dit is niet het geval. Samen met de provincie en de gemeenten Breda en Etten-Leur voeren we één pilot uit waarmee we de volgende doelen willen bereiken:

  • Populatiebeheersing van de Canadese ganzen;

  • Onderzoeken of we door middel van inrichting en beheer van het openbaar gebied bepaalde plaatsen minder aantrekkelijk kunnen maken, zodat de overlast plaatselijk teruggedrongen wordt.

Met de pilot willen we input leveren voor het provinciaal ganzenbeheerplan, met name op het gebied van leefbaarheid in stedelijke gebieden. De pilot heeft een looptijd van drie jaar. Dit heeft verschillende redenen. we willen de ernst van de overlast goed in beeld krijgen (zoals de effecten van langdurige blootstelling aan het geluid van ganzen). Daarnaast zijn de effecten van het omvormen van gras naar kruidenrijke, minder aantrekkelijke gazons pas op wat langere termijn te meten. Ook is het belangrijk om te zien of er een verplaatsing optreedt naar locaties waar ze minder overlast veroorzaken.

Populatiebeheersing door middel van eierbewerking is een algemeen erkende methode. Deze wordt sinds jaar en dag toegepast; voor niet beschermde vogelsoorten is hiervoor geen ontheffing nodig. In het kader van de pilot hebben we vrijstelling gekregen voor nestbewerking van de Canadese ganzen. De nestbewerking wordt vanaf het begin van het broedseizoen in meerdere rondes uitgevoerd door een erkend bedrijf. Zodoende worden de eieren zo snel mogelijk na de leg verstoord.

We zijn ons er van bewust dat er in de samenleving verschillend gedacht wordt over methoden zoals eierbewerking. Wij zijn van oordeel dat dit een diervriendelijke methode is. Bovendien hebben we ook zorg voor de leefbaarheid voor onze inwoners.

Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:

Vraag 1: Vindt u dat ook het welzijn van Canadese ganzen in onze gemeente gewaarborgd moet worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja.

Vraag 2: Kunt u garanderen dat de Canadese ganzenkuiken geen last ervaren van de verstikking van hun eieren? Zo ja, hoe weet u dat? Zo nee, waarom werd deze methode toch toegepast?

Antwoord: Door vanaf het begin van het broedseizoen de nestbewerking te starten, worden eieren zo snel mogelijk na de leg bewerkt.

Vraag 3: Deelt u onze zorgen dat de resultaten van de pilot gebiedsinrichting in het geding kunnen komen als nu andere methoden van populatiebeheer worden toegepast, zoals het verstikken van de kuikens in de eieren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee. Zie onze toelichting

Vraag 4: Bent u bereid te wachten op de resultaten van de pilot gebiedsinrichting voordat u weer een besluit neemt over het laten verstikken of anderszins onklaar maken van eieren van Canadese ganzen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, zie onze toelichting.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg drs. J.M.L.N. Mikkers