Schrif­te­lijke vragen onklaar maken van Canadese ganzen­eieren


Indiendatum: 13 jun. 2022

Den Bosch, 13 juni 2022

Betreft: vragen ex art. 71 R.v.O.

Onderwerp: onklaar maken van Canadese ganzeneieren

Geacht college,

Canadese ganzen zijn een beschermde vogelsoort volgens de Europese vogelrichtlijn. Dit houdt in dat er niet op deze vogels gejaagd mag worden, en dat hun nesten niet verstoord mogen worden. Toch heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch ontheffing gevraagd aan de provincie om eieren van de Canadese ganzen op de Ekartwijde, Concordiapark/Westerpark en in de omgeving van Engelen in te mogen smeren met olie om deze te doen verstikken. Op deze twee eerstgenoemde locaties is dit tevens gebeurd afgelopen voorjaar in het broedseizoen van de Canadese ganzen. De redenen die hiervoor zijn gegeven, zijn voornamelijk geluidsoverlast, agressief gedrag in de ruiperiode en schoonmaakkosten voor de gemeente. Een brief hierover is naar de omwonenden gestuurd, welke u kunt vinden onderaan onze vragen.

Tegelijkertijd vindt er vanuit de gemeente ’s-Hertogenbosch, Etten-Leur en Breda een pilot plaats om te onderzoeken of het aantrekkelijk inrichten voor deze ganzen van bepaalde gebieden, en onaantrekkelijk maken van bebouwde gebieden, de overlast kan worden beperkt. Dit werd ons onder andere verteld als antwoord op schriftelijke vragen die we gesteld hebben over dit onderwerp.

We zijn uiteraard blij dat de gemeente ’s-Hertogenbosch inziet dat methodes die meer dieronvriendelijk zijn, zoals het doden van Canadese ganzen, geen optie zijn. Echter, wij vinden het zorgelijk dat de eieren van de Canadese ganzen worden verstikt met olie, om zo overlast voor mensen te verminderen. Ten eerste vinden wij dit wreed naar de kuikens die in deze eieren groeien, waarvan niet bekend is in welk stadium van ontwikkeling zij zijn, waardoor zij mogelijk al nagenoeg volgroeid en levensvatbaar zijn, en zo sterven. Ten tweede zetten wij onze vraagtekens bij de werkzaamheid van deze methode. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat deze methode alleen werkzaam is om de populatie te reduceren als deze op lange termijn en grootschalig wordt toegepast,.

Dit jaar heeft bovenstaande uitvoering reeds plaatsgevonden, een betere, diervriendelijke, oplossing voor volgend broedseizoen kan nu worden vastgesteld om herhaling van het beleid van dit jaar te voorkomen. De benoeming van een wethouder dierenwelzijn biedt de mogelijkheid om tot een goed doordacht beleid t.a.v. dierenwelzijn op dit onderwerp te komen.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij hier de volgende vragen over aan het college:

1. Vindt u dat ook het welzijn van Canadese ganzen in onze gemeente gewaarborgd moet worden? Zo nee, waarom niet?

2. Kunt u garanderen dat de Canadese ganzenkuikens geen last ervaren van de verstikking van hun eieren? Zo ja, hoe weet u dat? Zo nee, waarom werd deze methode dan toch toegepast?

3. Deelt u onze zorgen dat de resultaten van de pilot gebiedsinrichting in het geding kunnen komen als nu andere methoden van populatiebeheer worden toegepast, zoals het verstikken van de kuikens in de eieren? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid te wachten op de resultaten van de pilot gebiedsinrichting voordat u weer een besluit neemt over het laten verstikken, of anderzijds onklaar maken, van eieren van Canadese ganzen? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,

Nikky Hamerslag

Eileen Samshuijzen


1 Vogelbescherming. (z.d.). Grote Canadese gans. Opgevraagd op 07-06-2022, van:
https://www.vogelbescherming.n...gans
2 Van der Jeugd, Voslamber, Turnhout, Sierdsema, Feige, Nienhuis & Koffijberg (2006).
Overzomerende ganzen in Nederland: grenzen aan de groei? Sovon onderzoeksrapport 2006/02.
Opgevraagd op 07-06-2022, van:
https://www.sovon.nl/sites/def...
%20aan%20groei_rap2006_02.pdf
3 Beston, J. A., Williams, C. K., Nichols, T. C., & Castelli, P. M. (2016). A population model for
management of Atlantic flyway resident population Canada geese. Wildlife Society Bulletin, 40(1),
106-111. DOI: https://doi.org/10.1002/wsb.61...