Voor­jaarsnota 2024


6 juni 2023

In de voorjaarsnota wordt de begroting voor het volgende jaar voorbereid. De begroting wordt in het najaar besproken, de keuzes waar de begroting op gebaseerd is worden bij de voorjaarsnota gemaakt. De voorjaarsnota is dan ook heel erg belangrijk! De Partij voor de Dieren heeft een aantal constateringen gedaan, namelijk:

Aangegeven wordt in het raadsvoorstel dat zowel duurzaamheid en participatie en communicatie niet van toepassing zijn op het voorstel. Best bijzonder toch? Hierop gaven wij aan:

Duurzaamheid: de accountants die ons toelichting geven op de cijfers gaven het ook aan, klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen moeten onderdeel worden van de P&C-cyclus. We zien op dit moment dat beleid dat niet direct “duurzaamheid” tot doel heeft totaal wordt losgetrokken van de relevantie daartoe. Dit zagen afgelopen maand nog in de beantwoording van onze artikel 71 vragen over de economische monitor en het slopen van duurzaamheid uit het Economisch Actieplan eerder dit jaar, waarbij hardnekkig de andere kant uit wordt gekeken voor het verband tussen economie en duurzaamheid. Bij al het beleid, alle keuzes die gemaakt worden, moet de vraag en de vaststelling zijn, wat betekent die voor de uitstoot van broeikasgassen? Voor grondstoffengebruik? Voor invloed op de natuur? Enzovoort. Bij de voorjaarsnota dan ook vaststellen dat duurzaamheid niet van toepassen is vinden wij onacceptabel.

Enkel 5% van de incidentele uitgaven 2023 wordt aan iets in de categorie duurzaamheid uitgegeven. Geen verdere uitgaven hieraan in 2024. Verder niets, en ook gaat er in dit nieuwe beleid niets extra’s naar groen en natuur. Terwijl we toch op onze sokken moeten aanvoelen dat hier extra geld voor nodig is. Wat wij niet terug zien in de voorjaarsnota zijn het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de samenloop van het beleid & het klimaatdoel en de CO2 monitor waarin dit ook in beeld wordt gebracht. Wij hebben vaker aangegeven dat wanneer de laatste CO2 grafiek uit het duurzaamheidsjaarverslag wordt geëxponeerd, dat we dan vijf keer zo snel moeten afbouwen in CO2 uitstoot. Het lijkt het alsof het college er vanuit gaat dat wij keurig in de pas lopen met klimaat- en duurzaamheidsbeleid, door hier geen stelpost voor op te nemen. Waarom reserveren we geen budget mogelijke maatregelen die uit de onderzoeken naar voren komen?

Het college geeft aan geen hypotheek op de toekomst te willen nemen en daarom drie miljoen in de algemene reserves af te laten vloeien, mogen wij er vanuit gaan dat het college geen hypotheek op onze aller toekomst wil nemen door niet zoals het nu lijkt liever grote spaarbank te zijn dan middelen in te zetten waar deze nodig zijn om nog een toekomst te hébben? Mogen wij er vanuit gaan dat we de miljoenen in de algemene reserves benut om het juiste klimaat- en duurzaamheidsbeleid te voeren en dat de miljoenen in de algemene reserves ter beschikking staan van de uitkomsten van de hierop gerichte onderzoeken? Het antwoord hierop is tot op heden nee. Onze motie om er voor te zorgen dat geld dat bedoeld was voor de energietransitie, maar nu is vrijgevallen, alsnog wordt gelabeld en op de juiste wijze wordt ingezet werd ook afgewezen.

Wij hebben aangegeven graag een klimaatverordening te zien, zoals bijvoorbeeld Eindhoven ook heeft. De wethouder ziet hier nog geen brood in en zet in op de CO2 monitor. Gezien de CO2 monitor die in aankomst is en de veelbelovende woorden van de wethouder hierover wachten wij deze CO2 monitor af. Wel hebben wij de wethouder opgeroepen om er in ieder geval voor te zorgen dat met deze CO2 monitor een roadmap wordt gemaakt met CO2 afbouw naar 2045, met vijfjaarlijkse concrete uitvoeringsplannen, dat er op ieder beleidsterrein verantwoording wordt afgelegd over de acties die zijn ondernomen en dat er een CO2 begroting geïntegreerd wordt in de P&C-cyclus.

In het kader van duurzaamheid én gezondheid dienden wij een motie in om eten op Bossche scholen gezonder te maken. Met succes, de wethouder heeft toegezegd om hier met de GGD op in te gaan zetten!

Ook dienden wij een motie in om de tweede GFT-bak niet langer extra te belasten. Dit is groentaks, de vergroener betaalt. En de vervuiler niet. Een tegengestelde wereld, onwerkelijk toch? Enkele maanden geleden stelden wij hier al schriftelijke vragen over, waarop het college aangaf niet van plan te zijn de groentaks af te schaffen. Helaas bleef het college koppig, inclusief een krappe meerderheid van de gemeenteraad. De vergroener blijft, in ieder geval komend jaar, nog steeds meer betalen dan de vervuiler.

Ook onze motie om grondstof-, energie- en kapitaalvernietiging te voorkomen door de rotonde tussen de Blauwe sluisweg en het Hooghemaal niet te vervangen door een kruispunt maar in plaats daarvan de rotonde op een simpele verbetering van de rotonde werd niet aangenomen.

Participatie en communicatie: in de Stadsmonitor staat aangegeven dat slechts 21% van de inwoners zich betrokken voelt bij de keuzes die de gemeente maakt. We zien in de voorjaarsnota dat hier geen euro extra voor uitgetrokken gaat worden om dit te verbeteren. Moet het dan niet op z’n minst toegankelijk zijn om inzicht te hebben in de keuzes die de gemeente maakt? Deze voorjaarsnota is namelijk op geen manier leesbaar voor inwoners. Bijvoorbeeld een overzichtje in welke categorieën beleid geïnvesteerd wordt is niet aanwezig. Op deze manier lijkt het ook wel sterk alsof we inwoners niet willen betrekken. Dat moet toch beter? De wethouder omarmde deze oproep en heeft ons toegezegd om met betere communicatie over de de begroting en voorjaarsnota aan de slag te gaan.

  Dierenwelzijn: in het bestuursakkoord staat aangegeven dat we de volgende stappen in het dierenwelzijnsbeleid gaan zetten. Waar in deze voorjaarsnota lezen wij hier niets over terug. De Partij voor de Dieren agendeert met liefde onderwerpen ten aanzien van dierenwelzijn, zodat de raad hier over in debat kan, maar wanneer het de afspraak van dit college is om volgende stappen in het dierenwelzijnsbeleid te maken dan is het niet juist dat hier niet op initiatief van het college stappen in worden gezet. Wij gaan in ieder geval op korte termijn met de gemeenteraad in gesprek over het dierenwelzijn op kinderboerderijen en dierenparkjes, daar gaan anno 2023 nog steeds bizarre aantallen dieren naar het slachthuis.

  Gerelateerd nieuws

  Succes! Toegankelijke communicatie over gemeentelijk beleid

  Succes op toegankelijke communicatie over gemeentelijke beleid: op verzoek van de Partij voor de Dieren gaat de gemeente Den ...

  Lees verder

  Hervorming jeugdzorg

  Opnieuw dreigt een enorme bezuiniging op de jeugdzorg. Dit zal ook gevolgen hebben voor de gemeente, daarom is de gemeenteraa...

  Lees verder

  Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

      Abonneer op de nieuwsbrief