Voor­jaarsnota: keer het tij!


20 mei 2024

Deze week starten de vergaderingen in de gemeenteraad over de voorjaarsnota. Met de voorjaarsnota worden beleidskeuzes gemaakt voor het komende jaar. Oftewel, waar gaan we als gemeente, afwijkend op het huidige beleid, geld aan uitgeven in 2025. Dit is een mooie gelegenheid om behalve financieel ook moreel met elkaar de balans op te maken. Wij zetten ons in om in de Bossche gemeenteraad medestanders te vinden voor thema’s die ons dierbaar zijn: dieren, natuur, klimaat en menselijkheid. Hier pakken wij onze voortrekkersrol. De Partij voor de Dieren heeft de voorjaarsnota nauwkeurig bestudeerd. Wij zijn blij met sommige keuzes die zijn gemaakt, maar zien ook gemiste kansen en verkeerde afslagen. In deze voorjaarsnota zien wij bijvoorbeeld onbenutte kansen voor het helpen van dieren in armoede, het waarmaken van participatie in beleidskeuzes, het beschermen van omwonenden van het spoor tegen een onleefbare omgeving, het verkrijgen van inzicht in welk gemeentelijk beleid klimaatschade veroorzaakt en meer aandacht en inzet voor diversiteit en inclusie.

Participatie in plaats van communicatie

Tot onze verbazing blijkt uit de voorjaarsnota dat het college aangeeft meer behoefte te hebben aan communicatie-advies, vooral rondom grote infrastructuur- en bouwprojecten. Wij zien dat inwoners vaak terechte verbetersuggesties en bezwaren hebben die niet serieus genomen worden. Communicatie-advies zal geen oplossing zijn, alsof slechte plannen hierdoor wel goed ontvangen zullen worden. Wij zouden graag zien dat er meer ingezet wordt op participatie met omwonenden, door hen tijdig te betrekken en daadwerkelijk opvolging te geven aan hun inbreng. Wij vinden de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier erg belangrijk. Daarom pleiten wij ervoor om onze inwoners grip op de veranderingen van hun eigen omgeving te geven, in plaats van ze te sussen met meer 'communicatie'.

Help dieren en mensen in armoede

In onze gemeente is er redelijk wat hulp voor mensen die financieel niet rondkomen. Wel zien wij dat hierbij de huisdieren vaak over het hoofd gezien worden. Dit is een probleem voor de betreffende dieren én de mensen bij wie zij wonen. Mensen komen bijvoorbeeld in de knel wanneer dieren medische zorg nodig hebben, waardoor de medische zorg kan worden uitgesteld of de kosten zorgen ervoor dat aan het einde van de maand onvoldoende geld overblijft en mensen hierdoor niet meer kunnen voldoen aan hun eigen levensbehoefte, er is dan bijvoorbeeld niet meer voldoende geld voor boodschappen of de huur. Ook kan een terugval in inkomen ervoor zorgen dat reguliere benodigdheden voor dieren, zoals dierenvoeding, onbetaalbaar worden. De dierenvoedselbank kan inwoners dan helpen, maar ook de dierenvoedselbank moet de eindjes aan elkaar knopen, omdat zij geen ondersteuning vanuit de gemeente ontvangt. Kortom, het is broodnodig dat mensen met een smalle beurs en organisaties die hen bijstaan door de gemeente worden ondersteund voor de zorg voor huisdieren.

Leefbare omgeving rondom het Bossche spoor

Alles wijst er op dat als de huidige plannen om het spoor in onze gemeente te verbreden doorgaan de mensen en dieren in onze gemeente daar de dupe van zullen zijn. Een rustig nachtje slapen zal er voor velen niet meer bij zijn, met alle gevolgen van dien. Onze gemeenteraad heeft al aangegeven de omgeving van het spoor leefbaar te willen houden, met een zogenoemde 'stand-still'. Hiermee wil de gemeenteraad dat de overlast voor omwonenden – met name de overlast door zware goederentreinen die door de spoorverbreding in de nacht veel vaker door onze stad zullen denderen – niet toeneemt. Een mooie ambitie, alleen wijst alles erop dat hier met de huidige gang van zaken niets van terecht gaat komen. Partij voor de Dieren vindt het erg belangrijk dat er toch alles aan gedaan wordt om zo’n stand-still af te dwingen, om zo de omgeving leefbaar te houden. Daarom willen wij dat het college gaat onderzoeken of zij via de nieuwe bevoegdheden, die we als gemeente hebben gekregen door de Omgevingswet, een stand-still kan afdwingen.

Stop gemeentelijk beleid met negatieve klimaatimpact

Het klimaatbeleid in Den Bosch bevindt zich nog in de kinderfase: het bewustzijn begint mondjesmaat te komen en het overzicht is nog ver te zoeken. Wij zouden natuurlijk graag zien dat onze plannen voor toekomstbestendig gemeentelijk klimaatbeleid snel in uitvoering gebracht worden. De tijd dringt! Hiervoor is het wel belangrijk dat er een goed fundament, in de zin van een overzicht van hoe we er nu voor staan, ligt. De gemeente heeft de afgelopen tijd gelukkig in kaart laten brengen wat de huidige klimaatimpact van onze gemeente is en welke maatregelen ze kan treffen om deze impact te verminderen. Wij zouden graag zien dat we als gemeente zo snel als mogelijk ook in kaart brengen welk gemeentelijk beleid juist klimaatschade veroorzaakt. Dit is cruciaal om de juiste keuzes te kunnen maken. Op een begroting van 880 miljoen zijn waarschijnlijk veel keuzes te maken die duurzamer kunnen. Daarom willen wij bij de voorjaarsnota ervoor zorgen dat de juiste informatie inzichtelijk wordt gemaakt om te kunnen sturen op een leefbare toekomst.

Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid

Het is positief te lezen dat er meer budget vrijgemaakt wordt voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Waar het extra geld aan uitgegeven gaat worden is nog niet vastgesteld. Al eerder pleitten wij ervoor om straatnamen vernoemd naar personen die hebben bijgedragen aan slavernij te hernoemen. In het kader van slavernij: vorig jaar is op Keti Koti toegezegd om een onderzoek te doen naar de rol van het gemeentebestuur in het slavernijverleden. Helaas is dit onderzoek tot op heden niet van de grond gekomen. Ook hier zien wij noodzaak voor extra inzet. Ook hebben wij eerder al een appèl gedaan op het college op daadwerkelijk invulling te geven aan het concept 'regenbooggemeente'. Wij zien namelijk dat er veel kansen blijven liggen en er nauwelijks vooruitgang geboekt wordt op dit thema.

Hoe gaat het verder?

Dit is een deel van de thema's die wij zullen bespreken de komende weken bij de vergaderingen over de voorjaarsnota. Ben jij geïnteresseerd in het verloop van de vergaderingen en wat er besloten wordt? De vergaderingen zijn openbaar, dat betekent dat je de vergaderingen in de raadszaal kan bijwonen en online kan zien. Online kan je zowel live kijken als later terugkijken, via de website van de gemeente. Op 14 juni wordt in de raadsvergadering definitief besloten over de voorjaarsnota.